Používáním těchto stránek souhlasíte s ukládáním souborů cookies na vašem zařízení.

Přihlášení
Login:
Heslo:
Zapomenuté heslo
Nová registrace
Zapomenuté heslo
Email:
<< Zpět na příhlášení
Přihlásit

ASČR odřad záchranářské kynologie opět v Berlíně

Během druhého květnového týdne jsme se vydali na letos již druhý vícedenní trénink do areálu ASB v Berlíně, a to v hojném počtu 12 psovodů. Pět z nich se navíc během pobytu připravovalo na zkoušky dle mezinárodního zkušebního řádu pro záchranářské psy. Výcvik probíhal od středečního odpoledne do nedělního dopoledne a byl zaměřen hlavně na práci v sutině a poslušnost. Navíc se v sobotu 11. 5. ve spolupráci s ASB konaly zkoušky v kategorii RH T (přezkoušení práce v sutině).


ASČR odřad záchranářské kynologie opět v Berlíně
0 14.5.2024 450x Soustředění
Celkem 2 články z rubriky: Soustředění
ASČR odřad záchranářské kynologie opět v Berlíně

Ve středu po příjezdu a aklimatizaci, proběhl trénink poslušnosti. Každý psovod si se svým psem procvičil ty cviky, které potřeboval, někdo se věnoval ovladatelnosti, jiný aportu. Večer, po ukončení výcviku, jsme si stanovili plán na další den a probrali vše, co se na placu odehrálo, dali jsme si navzájem zpětnou vazbu a předali si cenné rady. Ve čtvrtek ráno při společné snídani nás náš vedoucí výpravy rozdělil na dvě pracovní skupiny. 

ASČR odřad záchranářské kynologie opět v Berlíně

Čtvrteční trénink byl věnován pachovým pracím v sutině a byl připraven pro každého psa dle úrovně jeho výcviku. V areálu ASB v Berlíně je nepřeberné množství úkrytů ve dvou oddělených terénech, a proto mohly obě skupiny cvičit současně. Pro získání co nejvíce zkušeností, si odpoledne skupiny terény vyměnily. V průběhu pátečního dopoledne se práce ubírala hlavně motivačním směrem, abychom pejsky před nadcházejícími zkouškami navnadili. Odpoledne bylo pro psovody i psy odpočinkové, proto se většina psovodů vydala na poznávací výlet do centra města.

ASČR odřad záchranářské kynologie opět v Berlíně

V sobotu ráno se nervozita dala krájet, přišel den D a s ním i zkoušky. Tři psovodi bojovali ve stupni RH T-V a dva v RH T-A. Většina zkoušek je dělena na dva oddíly a ty naše začaly poslušnostmi. V celém jejich průběhu byl pan rozhodčí spravedlivý a body, kterých si dle jeho vlastních slov přinesl plnou kapsu, rozdělil podle předvedených výkonů. Ne všechny cviky se všem povedly dle představ, nicméně po ukončení bloku poslušností byly zkoušené týmy psovod-pes pochváleny za výkony a velmi hezký celkový dojem. Po asi hodinové pauze byl první tým vyzván, aby předvedl svou práci v sutině. Pro psovody na zkoušce stupně V byl dle zkušebního řádu schován jeden figurant, pro stupeň A dva. Všichni tři “véčkoví” psi si s hledáním poradili více než skvěle a nalezené osoby vyštěkali před koncem časového limitu. Ve stupni A se projevila vyšší náročnost úkrytů figurantů. Oba týmy daly do své práce maximum a jednomu z nich se povedlo získat požadovaný počet bodů ke splnění limitu této zkoušky. Všem zúčastněným děkujeme za příkladnou reprezentaci.

ASČR odřad záchranářské kynologie opět v Berlíně

Odpoledne po zkouškách již čtyřnozí parťáci definitivně odpočívali a jejich dvounohé polovičky pokračovali ve vzdělávání sami. Dostali jsme pozvání zúčastnit se školení na téma “První pomoc psům”. Přednáška probíhala souběžně ve třech jazycích (německém, anglickém i českém). Nechyběl ani praktický nácvik získaných vědomostí, pod vedením certifikovaných instruktorů na figuríně psího pacienta. Před odjezdem domů jsme využili terén do poslední chvíle. Pozornost se zaměřila především na psy, kteří se neúčastnili zkoušek, a pro všechny byla připravena stejná práce s důrazem na pozitivní ukončení výcviku.

ASČR odřad záchranářské kynologie opět v Berlíně

Celý pobyt nás doprovázelo krásné počasí, které bylo pro psy náročné, ale díky svým páníčkům ho zvládli levou zadní. Moc děkujeme všem pomocníkům – dvounohým i čtyřnohým – za skvěle zorganizované zkoušky. Bez nich by to prostě nešlo! Závěrem, jsme moc rádi za možnost prostory ASB v Berlíně navštěvovat a získávat tak cenné zkušenosti do dalšího výcviku. Už teď se těšíme, až se tam zase vrátíme a vymeteme pavučiny z opuštěných úkrytů.

 

Bety Míkovcová

Foto: archiv ASČR OZK

During the second week of May we went for the second multi-day training to the ASB campus in Berlin, with a large number of 12 handlers. In addition, five of them were preparing for the exams according to the International Rescue Dog Testing Regulations during their stay. The training ran from Wednesday afternoon to Sunday morning and focused mainly on working in rubble and obedience. In addition, on Saturday 11 May, in cooperation with ASB, the RH T (working in rubble) examinations were held.

ASČR odřad záchranářské kynologie opět v Berlíně

On Wednesday, after arrival and acclimatization, obedience training took place. Each handler practiced the exercises they needed to do with their dog, some working on handling, others on retrieving. In the evening, after the training was over, we set a plan for the next day and discussed everything that happened on the plaza, gave each other feedback and passed on valuable advice.

ASČR odřad záchranářské kynologie opět v Berlíně

On Thursday morning at breakfast our expedition leader divided us into two working groups. Thursday's training was dedicated to scent work in rubble and was prepared for each dog according to its level of training. The ASB campus in Berlin has a plethora of shelters in two separate areas, so both groups were able to practice at the same time. To gain as much experience as possible, the groups exchanged terrain in the afternoon. During Friday morning the work was mainly motivational, to get the dogs excited for the upcoming tests. The afternoon was relaxing for handlers and dogs, so most handlers went on a sightseeing trip downtown.

ASČR odřad záchranářské kynologie opět v Berlíně

On Saturday morning the nervousness was palpable, D-Day arrived and with it came the trials. Three handlers fought in RH T-V and two in RH T-A. Most of the trials are divided into two sections and ours started with obedience. The judge was fair throughout and distributed the points, which according to his own words he brought a pocket full of, according to the performances shown. Not all the exercises went as expected, but after the obedience block was finished, the handler-dog teams were praised for their performance and very nice overall impression.

ASČR odřad záchranářské kynologie opět v Berlíně

After a break of about an hour, the first team was called upon to show their work in the rubble. According to the trial rules, one figure was hidden for the handlers in the V grade trial, and two for the A grade. All three "V" dogs did more than well with the search and barked out the found persons before the end of the time limit. In the A level, the higher difficulty of the figurants' hiding places was evident. Both teams gave their best and one of them managed to get the required number of points to meet the limit of this test. Thanks to all involved for an exemplary representation. In the afternoon after the exams, the four-legged partners finally rested and their two-legged halves continued their education on their own. We were invited to attend a training session on "First Aid for Dogs". The lecture was held simultaneously in three languages(German, English and Czech). There was also practical practice of the acquired knowledge, under the guidance of certified instructors on a dummy canine patient. We made the most of the terrain before heading home. The focus was mainly on the dogs that did not take part in the trials, and the same work was prepared for all of them, with an emphasis on a positive end to the training.

ASČR odřad záchranářské kynologie opět v Berlíně

The whole stay was accompanied by beautiful weather, which was challenging for the dogs, but thanks to their owners they managed it with the left back. Many thanks to all the helpers - two-legged and four-legged - for the excellently organized exams. Without them, it just wouldn't have been possible! In conclusion, we are very happy for the opportunity to visit the ASB premises in Berlin and gain valuable experience for further training. We are already looking forward to going back and sweeping the cobwebs out of the abandoned shelters.